Kantri ry

Johtokunta

Kantri ry:n asioita hoitaa johtokunta. Siihen kuuluvat puheenjohtaja ja enintään kaksitoista (12) ja vähintään kuusi (6) jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Johtokunnan jäsenten toimikausi on yksi vuosi ja se valitaan keväisin vuosikokouksessa.

Kantri ry:n johtokunta noudattaa kolmikantaperiaatetta, jossa

  • kolmasosa edustaa kuntia tai muita julkisia tahoja,
  • kolmasosa yhteisöjä ja yrittäjiä,
  • kolmasosa maaseudun asukkaita.

Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan.

Johtokunta 2014

Vuosikokouksessa 21.5.2014 puheenjohtajaksi valittiin Riitta Halme Lempäälästä. Hän edustaa yhteisöjä. Varapuheenjohtajana toimii Henry Moisio.

Muut jäsenet (varajäsen suluissa)

Julkista tahoa edustaa:

Timo Perälampi, Lempäälä (Tiina Rinne-Järvensivu, Ylöjärvi)
Antti Uusi-Rasi, Vesilahti ( Eeva Palmolahti, Tampere)
Henry Moisio, Nokia (Jarmo Kivineva, Kangasala)
Pirjo Ellä, Orivesi (Juha Sipilä, Pirkkala)


Yhdistyksiä ja yrityksiä edustaa:

Ari Lähteenmäki, Ylöjärvi ( Arto Tiainen, Lempäälä)
Anna-Maija Perko, Kangasala (Seppo Grönvqist, Orivesi)
Anne-Maija Kivimäki, Ylöjärvi/Kuru (Liisa Alanko, Kangasala/Kuhmalahti)


Maaseudun yksittäisiä asukkaita edustaa:
Juha Saarikko, Tampere (Antti Perälä, Lempäälä)
Silja Frigård, Lempäälä (Eeva Kahilaniemi-Parkkola, Tampere)
Juha Tanila, Pirkkala, (Johanna Tahlo, Ylöjärvi)

Kantri ry: n johtokunna sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti.

Johtokunnan tehtävät

Johtokunta hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä ulospäin kollektiivisesti eli yhteisesti. Johtokunnalle kuuluvat kaikki yhdistyksen asioiden hoitoon kuuluvat tehtävät, jotka eivät lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan kuulu yhdistyksen kokouksen päätettäviin asioihin.

Johtokunnan on lain, sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaisesti hoidettava huolellisesti yhdistyksen asioita.

Johtokunnan jäsenten tehtäviin kuuluu ns. normaalin yhdistyksen toiminnan lisäksi LEADER -toimintaan kuuluvat lukuisat tehtävät. . Johtokunta valmistelee, valitsee, valvoo ja arvioi hankkeet sekä tiedottaa ja toteuttaa Kantrin ohjelmaa. Johtokunnan jäsenet voivat toimia myös työryhmissä.

Esteellisyys

Yhdistyslain mukaan johtokunnan jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Esteellinen henkilö ei saa osallistua asiasta keskustelemiseen, päätösehdotuksen tekemiseen eikä äänestämiseen. Esim. toiminnanjohtajan ollessa esteellinen hän ei voi toimia johtokunnassa asian esittelijänä. Esteellisiä henkilöitä voidaan kuitenkin kuulla asian selvittämiseksi.

Johtokunnan jäsenen toimintaa koskevat yhdistyslain lisäksi hallintomenettelylain mukaiset esteellisyyssäännökset. Johtokunnan jäsen on esteellinen mm. silloin, jos hän tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen sekä silloin, jos hän on tukea hakevan yhdistyksen hallituksessa.

Jääviys tulee asianomaisen itse todeta ja merkityttää pöytäkirjaan.

Salassapito

Hallituksen jäsenillä on salassapitovelvollisuus hankehakemuksen ja maksatushakemuksen yhteydessä saamistaan tiedoista. Hankkeiden käsittelijöiden on pidettävä salassa tiedot yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta tai yksityisen henkilön oloista.

Johtokunnan jäsenten tulee kirjallisesti sitoutua salassapitoon.